XLVI sesja Rady Gminy Lubin

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) zwołuję XLVI sesję Rady Gminy Lubin. Sesja odbędzie się w dniu 27 lutego 2017 r. o godz. 15:00 w świetlicy wiejskiej w Miroszowicach 8a.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 29 listopada 2016r., 15 grudnia 2016r., 28 grudnia 2016r. oraz 18 stycznia 2017r.

3. Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017 /proj. nr 314/.

4. Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017 /proj. nr 315/.

5. Uchwała w sprawie planów pracy Komisji Rady Gminy Lubin 2017r. /proj. nr 313/.

6. Uchwała w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym we wsi Krzeczyn Wielki /proj. nr 310/.

7. Uchwała w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Raszówka /proj. nr 317/.

8. Uchwała w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Szklary Górne /proj. nr 318/.

9. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin /proj. nr 311/.

10. Uchwała w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do 5 lat w przedszkolu, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i punktach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Lubin /proj. nr 312/.

11. Uchwała w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych i publicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez podmioty inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub ministrowie, trybu i zakresu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania oraz wykorzystywania udzielonej dotacji /proj. nr 316/.

12. Uchwała w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków /proj. nr 319/.

13. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla terenu położonego w obrębie Księginice /proj. nr 320/.

14. Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr VI/34/2007 Rady Gminy Lubin z dnia 30 marca 2007 roku w sprawie utworzenia komunalnego zakładu budżetowego działającego pod nazwą Gminny Zakład Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Księginicach /proj. nr 321/.

15. Uchwała w sprawie zasad ustalenia i przekazywania z budżetu Gminy Lubin środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług (VAT) związanego z Gminnym Zakładem Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Księginicach /proj. nr 322/.

16. Uchwała zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lubin /proj. nr 323/.

17. Uchwała zmieniająca budżet Gminy Lubin na rok 2017 /proj. nr 324/.

18. Zapytania i interpelacje radnych.

19. Wolne wnioski.

20. Zamknięcie sesji.

                                Przewodniczący Rady Gminy

                                 /-/ Norbert Grabowski