XLV sesja Rady Gminy Lubin

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) zwołuję XLV sesję Rady Gminy Lubin. Sesja odbędzie się w dniu 18 stycznia 2017 r. o godz. 15:00 w świetlicy wiejskiej w Miroszowicach 8a.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 29 listopada 2016r., 15 grudnia 2016r. oraz 28 grudnia 2016r.

3. Uchwała w sprawie zmiany uchwały określającej warunki i tryb finansowania realizacji zadania własnego gminy określonego w art. 27 ust. 1 ustawy o sporcie w postaci tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Lubin /proj. nr 303/.

4. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XLV/234/2010 Rady Gminy Lubin z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Lubin /proj. nr 306/.

5. Uchwała w sprawie pomocy finansowej Powiatowi Lubińskiemu na realizację drogowych zadań inwestycyjnych na terenie Gminy Lubin /proj. nr 307/.

6. Uchwała w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Szklary Górne /proj. nr 308/.

7. Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością /proj. nr 309/.

8. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Lubin.

9. Zapytania i interpelacje radnych.

10. Wolne wnioski.

11. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Norbert Grabowski