XLIX sesja Rady Gminy Lubin

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 446) zwołuję XLIX sesję Rady Gminy Lubin.

Sesja odbędzie się 22 maja 2017 r., o godz. 15:30 w świetlicy wiejskiej w Goli 76.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 23 marca 2017 r. oraz 30 marca 2017r.

3. Uchwała w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla obrębu Pieszków /proj. nr 335/.

4. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Księginice /proj. nr 334/.

5. Uchwała w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lubin na lata 2017 – 2021 /proj. nr 339/.

6. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek, przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów i logopedów /proj. nr 341/.

7. Uchwała w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym we wsi Miroszowice /proj. nr 340/.

8. Uchwała w sprawie przyjęcia apelu o pilne podjęcie działań niezbędnych do ostatecznej likwidacji zagrożeń jakie stwarzają odpady niebezpieczne na składowisku w Kłopotowie /proj. nr 342/.

9. Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr VI/34/2007 Rady Gminy Lubin z dnia 30 marca 2007 roku w sprawie utworzenia komunalnego zakładu budżetowego działającego pod nazwą Gminny Zakład Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Księginicach /proj. nr 343/.

10. Uchwała zmieniająca budżet Gminy Lubin na rok 2017 /proj. nr 344/.

11. Zapytania i interpelacje radnych.

12. Wolne wnioski.

13. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Norbert Grabowski