XLIV sesja Rady Gminy Lubin

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) zwołuję XLIV sesję Rady Gminy Lubin. Sesja odbędzie się w dniu 28 grudnia 2016 r. o godz. 15:00 w świetlicy wiejskiej w Wiercieniu 37.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Uchwała zmieniającą uchwałę w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert na zapewnienie korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego /proj. nr 302/.

3. Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Lubin na rok 2016 /proj. nr 305/.

4. Uchwała w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 /proj. nr 304/.

5. Zapytania i interpelacje radnych.

6. Wolne wnioski.

7. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Norbert Grabowski