XLIII sesja Rady Gminy Lubin

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) zwołuję XLIII sesję Rady Gminy Lubin. Sesja odbędzie się w dniu 15 grudnia 2016 r. o godz. 15:00 w świetlicy wiejskiej w Niemstowie.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubin /proj. nr 286/.

3. Uchwała w sprawie budżetu Gminy Lubin na rok 2017 /proj. nr 287/.

4. Zapytania i interpelacje radnych.

5. Wolne wnioski.

6. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Norbert Grabowski