XLII sesja Rady Gminy Lubin

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) zwołuję XLII sesję Rady Gminy Lubin. Sesja odbędzie się w dniu 29 listopada 2016 r. o godz. 15:00 w świetlicy wiejskiej w Krzeczynie Małym 1b.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 04 listopada 2016r. oraz 15 listopada 2016r.

3. Uchwała w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Lubin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017 /proj. nr 288/.

4. Uchwała w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Lubin” w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 /proj. nr 289/.

5. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/159/2015 Rady Gminy Lubin z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lubińskiemu na realizację publicznego powiatowego transportu zbiorowego /proj. nr 290/.

6. Uchwała w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla obszarów położonych w obrębach Chróstnik, Krzeczyn Mały i Obora /proj. nr 291/.

7. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/108/2015 z dnia 11 września 2015r. w sprawie uchwalenia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lubin” opracowanego w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 /proj. nr 292/.

8. Uchwała w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej /proj. nr 293/.

9. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Dolnośląskiemu /proj. nr 299/.

10. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Dolnośląskiemu /proj. nr 300/.

11. Uchwała zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lubin /proj. nr 296/.

12. Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Lubin na rok 2016 /proj. 297/.

13. Uchwała w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej za podstawę do obliczania podatku rolnego w Gminie Lubin na rok 2017 /proj. nr 294/.

14. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości /proj. nr 295/.

15. Uchwała w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością /proj. nr 298/.

16. Zapytania i interpelacje radnych.

17. Wolne wnioski.

18. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Norbert Grabowski