XLII Sesja Rady Gminy Lubin

herb Gmina Lubin-malyZmniejszenie o 20 proc. podatku od gruntów, uchwała w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, a także przystąpienie do Związku Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej – to tylko niektóre tematy XLII Sesji Rady Gminy Lubin, która odbędzie się 29 listopada 2016 r. w Krzeczynie Małym. Radni zajmą się także projektem uchwały dotyczącym utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w której kompetencjach znajdą się zadania w zakresie m.in. : wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji oraz usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych jak również utrzymania czystości i porządku, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Początek posiedzenia o godz. 15.00 w świetlicy wiejskiej w Krzeczynie Małym.

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) zwołuję XLII sesję Rady Gminy Lubin. Sesja odbędzie się w dniu 29 listopada 2016 r. o godz. 15:00 w świetlicy wiejskiej w Krzeczynie Małym 1b.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 04 listopada 2016r. oraz 15 listopada 2016r.
 3. Uchwała w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Lubin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017 /proj. nr 288/.
 4. Uchwała w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Lubin” w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 /proj. nr 289/.
 5. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/159/2015 Rady Gminy Lubin z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lubińskiemu na realizację publicznego powiatowego transportu zbiorowego /proj. nr 290/.
 6. Uchwała w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla obszarów położonych w obrębach Chróstnik, Krzeczyn Mały i Obora /proj. nr 291/.
 7. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/108/2015 z dnia 11 września 2015r. w sprawie uchwalenia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lubin” opracowanego w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 /proj. nr 292/.
 8. Uchwała w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej /proj. nr 293/.
 9. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Dolnośląskiemu /proj. nr 299/.
 10. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Dolnośląskiemu /proj. nr 300/.
 11. Uchwała zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lubin /proj. nr 296/.
 12. Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Lubin na rok 2016 /proj. 297/.
 13. Uchwała w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej za podstawę do obliczania podatku rolnego w Gminie Lubin na rok 2017 /proj. nr 294/.
 14. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości /proj. nr 295/.
 15. Uchwała w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością /proj. nr 298/.
 16. Zapytania i interpelacje radnych.
 17. Wolne wnioski.
 18. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy

 /-/ Norbert Grabowski