XLI sesja Rady Gminy Lubin

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) zwołuję XLI sesję Rady Gminy Lubin. Sesja odbędzie się w dniu 15 listopada 2016 r. o godz. 15:00 w świetlicy wiejskiej w Oborze, ul. Tulipanowa 2.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Lubin oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków /proj. nr 284/.

3. Uchwała zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lubin /proj. nr 285/.

4. Zapytania i interpelacje radnych.

5. Wolne wnioski.

6. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Norbert Grabowski