XL sesja Rady Gminy Lubin

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) zwołuję XL sesję Rady Gminy Lubin. Sesja odbędzie się w dniu 4 listopada 2016 r. o godz. 15:00 w Centrum Rekreacji i Sportu Szkutnik (sala konferencyjna), Obora, ul. Lubińska 36, 59-335 Lubin.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 12 października 2016 r.

3. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubin /proj. nr 277/.

4. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Lubin oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków /proj. nr 278/.

5. Uchwała w sprawie pomocy finansowej /proj. nr 279/.

6. Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla obrębu Raszówka /proj. Nr 280/.

7. Uchwała w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Szklary Górne /proj. nr 281/.

8. Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla obrębu Obora /proj. Nr 282/.

9. Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla obrębu Krzeczyn Wielki /proj. Nr 283/.

10. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Lubin.

11. Zapytania i interpelacje radnych.

12. Wolne wnioski.

13. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Norbert Grabowski