Wypłaty zaliczek dla rolników z tytułu dopłat bezpośrednich

Do końca listopada  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  wypłaca zaliczki na poczet płatności bezpośrednich za 2017 r. Ich wysokość, podobnie jak w roku ubiegłym, wynosi 70 proc. kwoty dopłat.

 

W 2017 r. wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich złożyło ok. 1,342 mln rolników. Zaliczki otrzymają ci z nich, którzy spełnili warunki do przyznania płatności.  W pierwszej kolejności pieniądze trafiały do rolników z terenów, które zostały zniszczone przez klęski żywiołowe oraz z obszarów objętych ASF(afrykański pomór świń). Do 21 listopada Agencja przekazała w ramach tych płatności na konta bankowe 1,2 mln rolników 8,07 mld zł.

Wypłata zaliczek potrwa do końca listopada. Szacuje się, że z tego tytułu na konta rolników trafi ok. 10 mld zł. Pozostała część pieniędzy będzie wypłacana rolnikom sukcesywnie od 1 grudnia. Całkowita pula środków przeznaczona na płatności bezpośrednie za 2017 r. wynosi 14,8 mld zł.

Po raz pierwszy ARiMR wypłaciła zaliczki na poczet płatności bezpośrednich w wysokości 70 proc. kwoty dopłat w 2016 r. Dla rolników jest istotne, aby pieniądze trafiły do nich w okresie jesienno-zimowym, ponieważ to pozwala im na zakup po niższych cenach niż wiosną nawozów, środków ochrony roślin czy sprzętu rolniczego.

ARiMR prosi rolników o sprawdzenie, czy podane we wniosku o wpis do ewidencji producentów, numery rachunków bankowych są aktualne. Zdarza się bowiem, że rolnicy zmieniają konto bankowe i nie informują o tym ARiMR. W takich przypadkach należy dokonać zgłoszenia wypełniając formularz wniosku o wpis do ewidencji producentów, który trzeba złożyć do kierownika biura powiatowego ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę rolnika.

(SR źródło www.arimr.gov.pl)