Wypłacają rekompensaty za ptasią grypę

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wypłaca rekompensaty dla rolników poszkodowanych w wyniku wystąpienia na terenie Polski wysoce zjadliwej grypy ptaków. W puli jest 30 milionów złotych. Wnioski o udzielenie pomocy finansowej można składać do 28 lutego 2017 r.

Rekompensata jest wypłacana do każdej sztuki drobiu utrzymywanego w gospodarstwie położonym na obszarze zapowietrzonym lub zagrożonym przed otrzymaniem przez powiatowego lekarza weterynarii zawiadomienia o podejrzeniu wystąpienia choroby, w wysokości:

 • 25 zł – za indyka,

 • 25 zł – za strusia,

 • 15 zł – za kaczkę,

 • 15 zł – za gęś,

 • 5 zł – za kurę,

 • 5 zł – za perlicę,

 • 5 zł – za przepiórkę,

 • 4 zł – za bezgrzebieniowca innego niż wymieniony w pkt 2,

 • 4 zł – za gołębia,

 • 4 zł – za bażanta,

 • 4 zł – za kuropatwę

Wnioski o udzielenie pomocy finansowej należy składać w Biurach Powiatowych ARiMR, właściwych ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta rolnego, najpóźniej do 28 lutego 2017 r.

Formularz wniosku udostępniony jest na stronie internetowej Agencji (otwórz) oraz w Biurach Powiatowych ARiMR.

Do wniosku należy dołączyć dokumentację określającą liczebność stada drobiu w gospodarstwie położonym na obszarze zapowietrzonym lub zagrożonym, na dzień poprzedzający dzień otrzymania przez powiatowego lekarza weterynarii zawiadomienia o podejrzeniu wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków.

Wnioskodawcą pomocy może być producent rolny w rozumieniu przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, który prowadził w 2016 r. gospodarstwo:

 1. w rozumieniu art. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, w którym jest utrzymywany drób w rozumieniu art. 2 pkt 1 tej ustawy, położone na obszarze zapowietrzonym lub zagrożonym określonych w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków oraz

 2. będące mikroprzedsiębiorstwem, małym albo średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu załącznika nr 1 do Rozporządzenia UE nr 702/2014.

Podstawę prawną do uruchomienia rekompensat dla producentów prowadzących w 2016 r. gospodarstwa, w których utrzymywany jest drób, położonych na obszarach podlegających ograniczeniom w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków stanowi Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ogłoszone w 26 stycznia 2017 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej pod pozycją 166.

Więcej informacji uzyskać można dzwoniąc na infolinię: 800 38 00 84

Formularz wniosku o pomoc – otwórz

(JW, ARiMR)