Wykaz nieruchomości niezabudowanej w Niemstowie przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

To działka o numerze 406/3 o powierzchni 143 m² , dla której księga wieczysta ma nr LE1U/00032010/0 . Działka zlokalizowana jest w strefie zainwestowania kubaturowego wsi. Teren płaski porośnięty trawami. Działka ma kształt wieloboku kształtem zbliżonego do trójkąta.

Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią: droga gminna, działka zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, działka zabudowana budynkiem magazynowo – usługowym. Przez działkę przebiega napowietrzna linia energetyczna średniego napięcia. Istnieją potencjalne możliwości przyłączenia do sieci: wodnej, kanalizacyjnej oraz energetycznej.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość znajduje się w jednostce oznaczonej symbolem P/U/RU3 o przeznaczeniu podstawowym: tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, zabudowa usługowa, tereny obsługi produkcji w gospodarstwach, hodowlanych i ogrodniczych; przeznaczeniu uzupełniającym: zabudowa mieszkaniowa. Działka położona jest w strefie „OW” ochrony archeologicznej oraz strefie „U” ochrony konserwatorskiej.

Cena nieruchomości  to 4 850,00 zł (do ceny netto zostanie doliczony należny podatek VAT). Wszystkie pozostałe szczegóły dostępne w załączniku poniżej.

Wykaz