Wyjazdy edukacyjne w ramach unijnego projektu

Zakończyła się trzecia edycja wyjazdowych spotkań edukacyjnych dla uczestników projektu „Rozwój umiejętności matematyczno- przyrodniczych i językowych w szkołach podstawowych Gminy Lubin”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej i realizowany w szkołach podstawowych Gminy Lubin. Tym razem warsztaty realizowane były w ExploraPark w Wałbrzychu, Centrum Edukacyjnym Fischer w Legnicy oraz Ogrodzie Zoologicznym we Wrocławiu.

Celem wyjazdu uczniów ze Szkoły Podstawowej w Siedlcach do placówki wałbrzyskiej było poszukiwanie i odkrywanie związków między pojęciami matematycznymi a obszarami naszej rzeczywistości, badanie jak matematyka może inspirować sztukę, wzmacnianie zdolności i chęci sposobów myślenia logicznego i przestrzennego, prezentacji wzorów, modeli a także pogłębianie wiedzy o własnościach figur geometrycznych. Uczniowie wzięli udział w specjalnie dla nich zorganizowanych warsztatach i dowiedzieli się że w przyrodzie króluje matematyka. Poznali odpowiedzi na wiele ciekawych pytań. Rozwiązywali zadania logiczne, wprawiali w ruch modele testujące prawo Pitagorasa, tworzyli konstrukcje. Dowiedzieli się też, że ciąg Fibonacciego jest nie tylko teoretycznym założeniem matematycznym, ale urzeczywistnia się również często w przyrodzie. Zajęcia zachęciły uczniów do eksperymentowania, zadawania pytań, prowadzenia dialogu i wspólnego poszukiwania rozwiązań.

Tę samą placówką odwiedzili uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Niemstowie, którzy uczestniczyli w warsztatach pn. „Matematyka w przyrodzie”. Mieli oni okazję rozwijać swoje kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne. W sposób praktyczny poznawali tajniki powstawania budowli oraz mostów. Młodzież chętnie brała udział w zadaniach logicznych, które wymagały myślenia przestrzennego, oceny złudzenia równoległości i kształtu, długości i wielkości czy równoległości. Zajmowali się układankami archimedesowskimi, wprawiali kulkę w ruch tak, by wtaczała się pod górkę. Na własne uszy mogli przetestować rozchodzenie się fal dźwiękowych. Działając wspólnie, mogli osiągnąć więcej, bo niektóre zadania wymagały współpracy w grupie. Część zadań, co także zainteresowało uczniów, można było wykonać na komputerze (sudoku, konik szachowy, napełnianie naczyń). Młodzież w bardzo ciekawy i twórczy sposób przekonała się, że nauka nie musi być nudna!

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Raszówce, będący uczestnikami zajęć językowych uczestniczyli w zorganizowanych warsztatach w Centrum Edukacji FISCHER w Legnicy, których celem było rozwijanie kompetencji językowych oraz ciekawości, otwartości i tolerancji wobec innych kultur. Zajęcia były okazją do rozwijania umiejętności porozumiewania się w języku obcym, a także kompetencji społecznych i umiejętności uczenia się. Zaproponowane ćwiczenia były różnorodne i interesujące dla uczniów. Rozwijały one głownie umiejętności produktywne: pisanie i wypowiadanie się w języku obcym. Młodzież brała udział w scenkach sytuacyjnych, ćwiczeniach stymulujących i rozwijających pamięć, grach i zabawach zespołowych.

Tematykę zajęć edukacyjnych pn. „Ginące gatunki” w Ogrodzie Zoologicznym we Wrocławiu podjęli uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Krzeczynie Wielkim. Fascynacja wymierającą fauną naszej planety skupiała się m.in. na zagadnieniach dotyczących Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem CITES (skrótowo konwencja waszyngtońska), dotyczących ochrony gatunków, zasadności tworzenia ZOO. Uczniowie poszukiwali odpowiedzi na pytanie dlaczego wielu gatunkom zwierząt grozi wyginięcie? Odbyli także praktyczne warsztaty na terenie ogrodu. Nie zabrakło oczywiście obserwacji wielu gatunków zwierząt i ptaków oraz ich codziennych zachowań.

Wyjazdy edukacyjne dofinansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.

(RED)