WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCEJ PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PN.: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 103052D W CHRÓSTNIKU – ETAP I.

wyjaśnienie treści SIWZ