Wyjaśnienie treści specyfikacji dot. przebudowy ul. Koralowej w Oborze

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczącej przetargu nieograniczonego pn.: PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ W OBORZE (ULICA KORALOWA) – DZ. NR 349

wyjaśnienie treści SIWZ