WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCEJ PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PN.: PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ BIEGNĄCEJ ŚLADEM DZIAŁEK NR 39/8 I 39/17 W MIEJSCOWOŚCI GOLA

wyjaśnienie treści SIWZ