WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ORAZ INFORMACJA O PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT DOTYCZĄCEJ PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PN.: „ZAGOSPODAROWANIE TERENU NA CELE SPORTOWO-REKREACYJNE W SZKLARACH GÓRNYCH – ETAP I”.

WYJAŚNIENIE I ZMIANA treści SIWZ, przedłużenie terminu składania ofert