Wydawanie decyzji podatkowych wznowione

Urząd Gminy w Lubinie wznowił wydawanie decyzji, ustalających wysokość podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

Przed wprowadzeniem ograniczeń w funkcjonowaniu urzędów administracji publicznej nakazy podatkowe trafiły do części mieszkańców Bukownej, Czerńca, Goli, Gorzelina, Kłopotowa, Niemstowa i Obory. W najbliższych dniach otrzymają je podatnicy z pozostałych miejscowości Gminy Lubin.

W dostarczanych decyzjach podatkowych wskazano następujące terminy płatności:

I rata – 14 dni od otrzymania decyzji,

II rata – 15 maja,

III rata – 15 września,

IV rata – 15 listopada.

Jeżeli jednak decyzja nie zostanie doręczone do 30 kwietnia (włącznie) to dla II raty również obowiązuje termin 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Przypominamy, że podatnicy, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji mogą wystąpić z wnioskiem o udzielenie pomocy polegającej na odroczeniu terminu płatności podatku lub rozłożeniu go na raty, odroczeniu lub rozłożeniu na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetkami od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek, umorzeniu w całości lub w części zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej. Pomoc udzielana jest w formie indywidualnych decyzji.

Szczegółowe informacje w tej sprawie można uzyskać w Referacie Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Gminy tel. 76 840-31-09.