Wybory do rad powiatowych izb rolniczych

Krajowa Rada Izb Rolniczych zarządziła na dzień 28 lipca 2019 r. wybory do rad powiatowych izb rolniczych.

Kandydatem na członka rad powiatowej izby rolniczej może być wyłącznie członek izby – czyli płatnik podatku rolnego. W imieniu osoby prawnej kandyduje jej przedstawiciel. Zgłoszenia do Komisji Okręgowej dokonuje osobiście kandydat lub pisemnie upoważniona przez niego osoba do dnia 5 lipca 2019 roku.

Głosowanie odbywać się będzie w siedzibach Komisji Okręgowych 28 lipca 2019 r. w godzinach od godz. 8.00 do 18.00.

Spisy członków Izby Rolniczej uprawnionych do udziału w głosowaniu będą wyłożone do publicznego wglądu w siedzibach urzędów gmin.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Lubinie w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (tel. 76 840 31 28) oraz Biurze Terenowym DIR (te. 508 087 734). Obydwie instytucje znajdują się w Lubinie, przy ul. Księcia Ludwika I nr 3.

(oprac. MG)

Skład komisji