Współpraca z organizacjami pozarządowymi w roku 2019

Wójt Gminy Lubin zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, działających na rzecz mieszkańców Gminy Lubin do przedkładania propozycji zadań i uwag do programu współpracy na rok 2019.

Przygotowując się do opracowania Projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Lubin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019”, zapraszamy do składania propozycji współpracy w zakresie realizacji zadań, mieszczących się w sferze zadań publicznych, podając oprócz nazwy i opisu zadania także formę współpracy, jak również przedkładania uwag do uwzględnienia przy opracowaniu programu.

Materiałem wyjściowym jest dotychczasowy „Roczny program współpracy Gminy Lubin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018” .

Propozycje zadań bądź uwagi należy zgłaszać na formularzu zamieszczonym w załączniku, w terminie do dnia 19 października 2018 roku na adres Urząd Gminy w Lubinie ul. Księcia Ludwika I 3, 59-300 Lubin, Referat Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej i Zdrowia lub e-mail: hofman@ug.lubin.pl, torz@ug.lubin.pl.

(JH)

FOMULARZ do ogłoszenia