Wsparcie dla rolników na przystępowanie do systemów jakości

dodr_logoAgencja Rynku Rolnego ogłosiła nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 3.1 Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wnioski można będzie składać od 2 listopada do 31 grudnia 2016 r. w oddziale terenowym Agencji Rynku Rolnego (ul. Powstańców Śląskich 28/30, 53-333 Wrocław).

Pomoc jest przyznawana rolnikowi aktywnemu zawodowo, który uczestniczy w systemach jakości, wytwarza produkty, przeznaczone bezpośrednio lub po przetworzeniu do spożycia przez ludzi oraz spełnia określone warunki. Aby skorzystać z pomocy należy wytwarzać produkty:

  1. których nazwy zostały wpisane do rejestru gwarantowanych tradycyjnych specjalności, o którym mowa w art. 22 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 343 z 14.12.2012, str. 1) lub rejestru chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych, o którym mowa w art. 11 tego rozporządzenia, lub
  2. objęte systemem rolnictwa ekologicznego, zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylającym rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 (Dz. Urz. UE L 189 z 20.07.2007, str. 1, z późn. zm.), lub
  3. objęte systemem ochrony nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych wyrobów winiarskich, o których mowa w części II tytule II rozdziale I sekcji 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 671, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1308/2013”, lub
  4. integrowanej produkcji roślin w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. z 2015 r. poz. 547), lub
  5. zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu Jakość Tradycja, lub
  6. zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu Quality Meat Program, lub
  7. zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu Pork Quality System, lub
  8. zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu Quality Assurance for Food Products – Tuszki, elementy i mięso z kurczaka, indyka i młodej polskiej gęsi owsianej, lub
  9. zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu Quality Assurance for Food Products – Kulinarne mięso wieprzowe, lub
  10. zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu Quality Assurance for Food Products – Wędliny.

Szczegółowe informacje na temat warunków i trybu przyznawania (w tym formularze wniosków), wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” są dostępne na stronie internetowej Agencji Rynku Rolnego http://www.arr.gov.pl/wsparcie-rynkowe/wsparcie-na-przystepowanie-do-systemow-jakosci oraz w siedzibie Oddziału Terenowego Agencji.

(źrodło: dodr.pl)