WÓJT GMINY LUBIN

zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, działających na rzecz mieszkańców GMINY LUBIN do przedkładania propozycji zadań i uwag do programu współpracy na rok 2018

FOMULARZ do ogłoszenia

zaproszenie do przedkładania propozycji do programu