WÓJT GMINY LUBIN zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych

oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 stawy o pożytku publicznym i o wolontariacie,działających na rzecz mieszkańców GMINY LUBIN do przedkładania propozycji zadań i uwag do programu współpracy na rok 2016.

zaproszenie do przedkładaniania propozycji do programu

FOMULARZ do ogłoszenia