WÓJT GMINY LUBIN ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek budowlanych w Zimnej Wodzie

Opis nieruchomości: Działki zlokalizowane są przy granicy strefy zainwestowania urbanistycznego wsi. Teren

płaski. Działki to czworoboki, zbliżone kształtem do kwadratów. Istnieją potencjalne możliwości przyłączenia do

sieci: wodnej, kanalizacyjnej, energetycznej oraz gazowej. Działki mają zapewniony dostęp do drogi powiatowej

za pośrednictwem drogi wewnętrznej, asfaltowej stanowiącej własność Gminy Lubin.

➢ W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działki przeznaczone są pod teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – symbol MN,

➢ Przetarg odbędzie się w dniu 18 listopada 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Lubinie przy ul. Władysława Łokietka 6.

➢ Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 10 listopada 2015 r. Wadium należy

wpłacić w kasie Urzędu Gminy w Lubinie lub przelewem na konto Urzędu Gminy w Lubinie nr 87 8669 0001

0311 6863 2000 0003 Bank Spółdzielczy we Wschowie Oddział w Lubinie. Szczegóły w załączniku:

Ogłoszenie II Zimna Woda 35-2-9