Wojsko Polskie szuka kandydatów do służby przygotowawczej

Kto może pełnić służbę przygotowawczą?

Służba przygotowawcza może być pełniona przez

 • ochotników nie pełniących dotychczas służby wojskowej i posiadających uregulowany stosunek do służby wojskowej ( osoby przeniesione do rezerwy bez odbycia służby wojskowej);
 • również przez inne osoby niepodlegające obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej (np. kobiety);

Kto może zostać  powołany:

Jeżeli chcesz być powołany do służby przygotowawczej musisz spełnić następujące warunki:

 • obywatelstwo polskie;
 • wiek co najmniej osiemnaście lat;
 • niekarany za przestępstwa umyślne;
 • odpowiednia zdolność fizyczna i psychiczna do pełnienia czynnej służby wojskowej;

Wykształcenie:

 • co najmniej wyższe – w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu oficerów;
 • co najmniej średnie – w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu podoficerów;
 • co najmniej gimnazjalne – w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu szeregowych.

Wniosek o powołanie do służby przygotowawczej składa się do wojskowego komendanta uzupełnień wraz z dokumentami:

 • świadectwo i ukończenia ostatniej szkoły;
 • inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje, uprawnienia, umiejętności, przynależność organizacyjną (np. prawo jazdy, zaświadczenie o ukończeniu kursów, legitymacje członkowskie, itp.);

Czas Trwanie szkolenia:

 • do sześciu miesięcy – dla żołnierza kształcącego się na oficera;
 • do pięciu miesięcy – dla żołnierza kształcącego się na podoficera;
 • do czterech miesięcy – dla żołnierza kształcącego się na szeregowego.

 

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Głogowie

ul. Wojska Polskiego 58

67-200 Głogów

Tel.: 261-678-182,  261-678-179, 261-678-178

e-mail: wkuglogow.wr@wp.mil.pl

(AH)