Wojsko Polskie szuka kandydatów do służby przygotowawczej

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Głogowie poszukuje ochotników/ochotniczek do odbycia służby przygotowawczej, pełnionej w korpusie szeregowych w 2017 r. Termin powołania : 4 maja 2017 rok

SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA

Służba przygotowawcza została powołana do życia dnia 1 stycznia 2010 r. przepisami znowelizowanej ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.
Służba przygotowawcza jest jedną z form czynnej służby wojskowej. Może być pełniona przez ochotników nie pełniących dotychczas żadnej z form służby wojskowej i posiadających uregulowany stosunek do służby wojskowej (osoby przeniesione do rezerwy bez odbycia służby wojskowej). Służba przygotowawcza może być pełniona również przez inne osoby niepodlegające obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej lub przeszkolenia wojskowego (np. kobiety).

Żołnierz, który odbył służbę przygotowawczą może ubiegać się o:

zawarcie kontraktu na pełnienie służby wojskowej w ramach Narodowych Sił Rezerwowych,

powołanie do zawodowej służby wojskowej.

Żołnierzy służby przygotowawczej kształci się na potrzeby korpusów:

szeregowych

podoficerów

oficerów

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O POWOŁANIE?

Do służby przygotowawczej może być powołana osoba:

niekarana za przestępstwa umyślne,

posiadająca obywatelstwo polskie,

posiadająca odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej,

posiadająca co najmniej 18 lat

wykształcenie:

co najmniej wyższe – kandydat na oficera,

co najmniej średnie – kandydat na podoficera,

co najmniej gimnazjalne – kandydat na szeregowego.

WNIOSEK O POWOŁANIE DO ODBYCIA SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ

Wniosek o powołanie do służby przygotowawczej składa się do wojskowego komendanta uzupełnień

w formie pisemnej lub

w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym

wraz z dokumentami:

odpis, uwierzytelnioną kopię lub po okazaniu oryginału kopię świadectwa ukończenia gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej lub dyplomu ukończenia szkoły wyższej – w zależności od korpusu, na którego potrzeby będzie prowadzone kształcenie,

odpis, uwierzytelnioną kopię lub po okazaniu oryginału kopię innych dokumentów mogących mieć wpływ na powołanie do służby przygotowawczej, w szczególności potwierdzające posiadane kwalifikacje, w tym certyfikaty językowe, świadectwa ukończenia szkół, kursów lub uzyskania specjalizacji zawodowych, zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu

CZAS TRWANIA SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ

do sześciu miesięcy – kandydaci na oficerów,

do pięciu miesięcy – kandydaci na podoficerów,

do czterech miesięcy – kandydaci na szeregowych

W przypadku studentów służba przygotowawcza może być pełniona w kilku okresach w czasie letnich przerw wakacyjnych.

UPOSAŻENIE

Żołnierzom pełniącym służbę przygotowawczą przysługuje uposażenie zasadnicze w wysokości:

60% najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego – kandydat na oficera – tj. 1740 zł brutto,

40% najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego – kandydat na podoficera – tj. 1160 zł brutto,

30% najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego – kandydat na szeregowego – tj. 870 zł brutto,

Żołnierzowi zwolnionemu ze służby przygotowawczej przysługuje odprawa pieniężna w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, ogłaszanego corocznie na podstawie art. 2 ust. 4 ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

INNE UPRAWNIENIA

Żołnierzom pełniącym służbę przygotowawczą przysługuje ponadto bezpłatne:

zakwaterowanie,

wyżywienie,

opieka medyczna i stomatologiczna,

78% zniżka na bilety klejowe i autobusowe,

ochrona stosunku pracy i innych uprawnień pracowniczych.

TERMINY POWOŁANIA W 2017 R.

Na podstawie Rozkazu nr.658/SG/P1 Szefa Sztabu Generalnego z dnia 28 października 2016 roku, w sprawie przedsięwzięć organizacyjnych zapewniających realizacje procesu uruchomienia  i funkcjonowania służby przygotowawczej w 2017 r. Powołanie do służby przygotowawczej nastąpi w niżej wymienionych okresach:

  1. Na potrzeby korpusu oficerów:

w terminie od 10 stycznia 2017 r. do 7 lipca 2017 r.

  1. Na potrzeby korpusu podoficerów:

w terminie od 1 lutego 2017 r. do 29 czerwca 2017 r.

w terminie od 4 lipca 2017 r. do 30 listopada 2017 r.

  1. Na potrzeby korpusu szeregowych:

I turnus – od dnia 2 stycznia 2017 r. do dnia 28 kwietnia 2017 r.

II turnus – od dnia 4 maja 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2017 r.

III turnus – od dnia 5 września 2017 r. do dnia 22 grudnia 2017 r.

Decyzja o podjęciu służby przygotowawczej to sposób na ciekawe i pełne wrażeń życie. To niepowtarzalna możliwość zdobycia bogatych doświadczeń, poznania nowoczesnej techniki i ciekawych ludzi, a przede wszystkim możliwość podjęcia ciekawej pracy zawodowej, podnoszącej prestiż oraz dającej stabilizację zawodową i finansową.
KONTAKT:

Służba przygotowawcza, szkolnictwo wojskowe:

Tel. 261 678 182, 261 678 173

e-mail: wkuglogow.wr@ron.mil.pl