Właściwa opieka nad psami

W związku z licznymi przypadkami wypuszczania psów bez nadzoru poza tereny posesji i wałęsania się zwierząt,  Urząd Gminy w Lubinie przypomina, że zgodnie z przyjętym przez Radę Gminy Lubin uchwałą nr XXXIX/268/2013 z dnia 6 marca 2013 r. „Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubin” osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do przestrzegania konkretnych przepisów i zabrania się wypuszczania psów poza tereny posesji bez nadzoru.

Przypominamy, że osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do:

  • zapobiegania ich wydostaniu się w sposób niekontrolowany poza miejsce ich utrzymywania;
  • niezwłocznego uprzątnięcia zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzę w miejscach publicznych;
  • wyprowadzania psów na smyczy, a psów rasy uznawanej za agresywne na smyczy i w kagańcu;
  • zapewnienia stałego i skutecznego dozoru nad tymi zwierzętami.

Zabrania się osobom utrzymującym psy wypuszczania ich bez dozoru, a na podstawie art. 10 ustawy o utrzymaniu czystości porządku w gminach (na podstawie której przyjęto Regulamin) kto nie wykonuje obowiązków określonych w Regulaminie podlega karze grzywny.

Ponadto zgodnie z art. 77 kodeksu wykroczeń kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia podlega karze grzywny albo karze nagany.

Pamiętajmy, że nawet łagodne przy domu psy, które przez brak szczelnego ogrodzenia gospodarstwa lub zaniedbanie właścicieli wydostaną się poza posesje, w obcym miejscu mogą zostać potrącone przez samochody, mogą stać się agresywne, wyrządzać szkody w mieniu, atakować inne zwierzęta domowe i gospodarcze, a w najgorszym przypadku zaatakować ludzi!

Pamiętajmy, że niezachowanie należytej dbałości i ostrożności przy utrzymaniu psów może doprowadzić do wyrządzenia szkody innym osobom.

Urząd Gminy w Lubinie przypomina, że właściciele psów, które bez dozoru będą przebywały poza granicami posesji, na podstawie wyżej przywołanych przepisów mogą być dyscyplinowani i karani przez policję mandatami karnymi.

(MK)