Warunkowa przydatność wody do spożycia z wodociągu Lisiec

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubinie wydał decyzję o warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu sieciowego Lisiec, ze względu na zawyżony parametr fizykochemiczny – mangan. Decyzja obowiązuje do 17 czerwca 2019 roku.

Do tego czasu Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Gminy Lubin przeprowadzi szereg działań naprawczych, które mają doprowadzić do poprawienia jakości wody, polegające m.in. na płukaniu filtrów, instalacji i urządzeń Stacji Uzdatniania Wody Lisiec, płukaniu sieci wodociągowej, wymianie złóż filtracyjnych w których zostanie zabudowana wkładka katalityczna w celu zintensyfikowania procesu redukcji żelaza i manganu.

Mangan jest powszechnie występującym składnikiem wód podziemnych, pochodzącym najczęściej z utworów geologicznych rzadziej z zanieczyszczeń antropogennych. Mangan jest mikroelementem niezbędnym dla organizmu człowieka, pełniącym funkcję kofaktora wielu ważnych enzymów, biorących udział w metabolizmie białek i węglowodanów. Jony manganu utleniają się w wodzie mając tendencję do wytrącania się z roztworów w formie osadów. Zawyżone ilości maja niekorzystny wpływ na wskaźniki organoleptyczne wody – smak, zapach, mętność, barwę .

Pełne stanowisko PPIS publikujemy w dokumencie poniżej.

(SR)

Decyzja nr 241.19 PPIS