Walne Zgromadzenie Gminnej Spółki Wodnej

Podsumowanie dotychczasowej działalności Spółki Wodnej, powołanie nowych członków, a także propozycji robót konserwacyjnych rowów na terenie działania GSW w Lubinie w roku 2019. – to najważniejsze punkty porządku obrad Walnego Zgromadzenia Gminnej Spółki Wodnej w Lubinie. Posiedzenie odbędzie się 14 listopada 2018 r. o godz. 18.00 w świetlicy w Gorzycy.

Gminna Spółka Wodna w Lubinie powstała w dniu 18 października 2017 r. Jej celem jest zaspokajanie potrzeb zrzeszonych w niej osób fizycznych lub prawnych w zakresie: poprawy funkcjonowania gospodarki wodnej, a w szczególności wykonania, odmulania, oczyszczania i udrażniania urządzeń melioracji szczegółowych oraz konserwacji, naprawy istniejących urządzeń melioracji koniecznych do prawidłowego odprowadzania nadmiaru wód opadowych,
oraz udzielanie pomocy w sprawach zawiązanych z melioracjami i gospodarką wodną, a także propagowanie prawidłowej gospodarki na terenach zmeliorowanych.

(oprac. MG)

 

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Gminnej Spółki Wodnej w Lubinie

Gminna Spółka Wodna w Lubinie zaprasza na Walne Zgromadzenie Spółki.

Zarząd GSW w Lubinie zawiadamia, że Walne Zgromadzenie Gminnej Spółki Wodnej

w Lubinie odbędzie się w dniu 14.11.2018 r. o godz. 18.00

w świetlicy w Gorzycy.

Proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia

1. Przywitanie członków oraz innych gości i oficjalne otwarcie.

2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3.Wybór Sekretarza-Protokolanta Zgromadzenia.

4.Przyjęcie porządku obrad.

5.Omówienie wyników kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną.

6.Omówienie funkcjonowania GSW i działań Zarządu.

7.Powołanie nowych członków Spółki.

8.Uchwała odwołanie z Członka Zarządu GSW Pana Edwarda Starzyka.

9.Uchwała o przyjęciu nowych Członków Zarządu: Ewy Madej oraz Marka Haznara

10.Uchwała o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2017 (wartości zerowe).

11.Uchwała o przyjęciu przez GSW w Lubinie statusu mikro jednostki i sporządzania

uproszczonego sprawozdania finansowego począwszy od roku 2018.

12.Uchwała o zatwierdzeniu Zarządzenia Przewodniczącego GSW- kierownika Jednostki o wprowadzeniu polityki księgowości.

13.Uchwała o zatwierdzeniu zmian do Statutu GSW w Lubinie w formie Aneksu.

14.Dyskusja na temat kosztów Spółki.

15.Przyjęcie w drodze dyskusji propozycji robót konserwacyjnych rowów na terenie

działania GSW w Lubinie w roku 2019.

16.Wolne wnioski.

17.Zakończenie obrad.

 

Krzysztof Zięba

Przewodniczący Zarządu

Gminnej Spółki w Lubinie

2018.10.29 zawiadomienie o Walnym Zebraniu porządek obrad walnego zgromadzenia 14,11,2018 g.18,00