V sesja Rady Gminy Lubin

W najbliższy poniedziałek w siedzibie Urzędu Gminy Lubin debatować będą radni gminy. Proponowany porządek obrad przewiduje kilkanaście punktów, w tym m.in. przyjęcie Programu wspierania rodzin, Programu opieki nad zwierzętami, Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, Programu przeciwdziałania narkomanii  czy też przyjęcie planu prac komisji Rady Gminy. Poniżej publikujemy pełne ogłoszenie o zwołaniu sesji.

 

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zmian.) zwołuję V sesję Rady Gminy Lubin. Sesja odbędzie się w dniu 18 marca 2019 r. o godz. 15:00 w budynku przy ul. Księcia Ludwika I 3 w Lubinie.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 5 lutego 2019 r.
 3.  Uchwała w sprawie przyjęcia „Programu Wspierania Rodziny w Gminie Lubin na lata 2019-2021”/proj. nr 59/- inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 4. Uchwała w sprawie w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubin na 2019 rok /proj. nr 60/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 5. Uchwała w sprawie wskazania lokalizacji przystanków komunikacyjnych na drodze 1219D w miejscowości Szklary Górne /proj. nr 61/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 6. Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019 /proj. nr 62/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 7. Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 /proj. nr 63/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 8. Uchwała sprawie planów pracy Komisji Rady Gminy Lubin na rok 2019 /proj. nr 64/ – inicjatywa Komisji Rady Gminy Lubin.
 9. Uchwała w sprawie uchylenia uchwały nr LXIII/475/2018 z dnia 12 września 2018 r. dotyczącej udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Lubińskiemu na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1233D w miejscowościach Miłoradzice i Raszówka /proj. nr 65/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 10. Uchwała w sprawie uchylenia uchwały nr LXIII/479/2018 z dnia 12 września 2018 r. dotyczącej zamierzenia udzielenia pomocy finansowej w 2019 roku Powiatowi Lubińskiemu na realizację drogowych zadań inwestycyjnych na terenie Gminy Lubin. / proj. nr 66/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 11. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lubińskiemu na realizację zadań inwestycyjnych polegających na budowie chodników lub innych elementów poprawiających bezpieczeństwo przy drogach powiatowych na terenie Gminy Lubin /proj. nr 67/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 12. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lubińskiemu na realizację drogowego zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1233D w miejscowościach Miłoradzice i Raszówka /proj. nr 68 /- inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 13.  Uchwała w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Lubińskiemu na realizację drogowego zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1223D w miejscowości Niemstów /proj. nr 69/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 14. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Dolnośląskiemu /proj. nr 70/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 15. Sprawozdanie z działalności Wójta.
 16. Wolne wnioski.
 17. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Norbert Grabowski