UWAGA! Odwołanie od decyzji dotyczącej zmian w ewidencji gruntów i budynków możliwe tylko do 4 stycznia 2016 r.

W lipcu i sierpniu 2015 r. na zlecenie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii na terenie Gminy Lubin prowadzone były prace związane z modernizacją operatu ewidencji gruntów i budynków. Dokonywano pomiarów granic nieruchomości oraz wskazywano ich aktualne przeznaczenia. Polegało to m.in. na zmianie kwalifikacji gruntów rolnych na budowlane, co dla niektórych właścicieli nieruchomości może oznaczać istotne zmiany w wysokości podatku.

Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym, może w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego tej informacji, tj. do dnia 4 stycznia 2016 r., zgłaszać zarzuty do ujawnionych danych.
O uwzględnieniu lub odrzuceniu zarzutów Starosta Lubiński rozstrzygać będzie
w drodze decyzji. Do czasu ostatecznego zakończenia postępowania prowadzonego
w sprawie zarzutów, dane dotyczące gruntów, budynków lub lokali ujawnione
w operacie opisowo-kartograficznym nie są wiążące. Zarzuty zgłoszone po terminie, o którym mowa powyżej, traktuje się jak wnioski o zmianę danych objętych ewidencją gruntów i budynków. Do wniosku takiego należy zgodnie z przepisami ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne dołączyć stosowną dokumentację sporządzoną przez geodetę uprawnionego.

Dane objęte modernizacją ewidencji gruntów i budynków na obszarze gminy Lubin, obręby: Buczynka, Bukowna, Chróstnik, Czerniec, Dąbrowa Górna, Gogołowice, Gola, Gorzelin, Gorzyca, Karczowiska, Kłopotów, Krzeczyn Mały, Krzeczyn Wielki, Księginice, Lisiec, Miłoradzice, Miłosna, Miroszowice, Niemstów Obora, Osiek, Pieszków, Raszowa, Raszowa Mała, Raszówka, Siedlce, Składowice, Szklary Górne, Ustronie, Wiercień, Zimna Woda; zawarte
w projekcie operatu opisowo-kartograficznego stały się z dniem 1 grudnia 2015 r. danymi ewidencji gruntów i budynków i podlegają ujawnieniu w bazie danych ewidencji gruntów i budynków.