USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY LUBIN W 2016 r.

logo3Uchwałą nr 91/2016 z dnia 09.03.2016 r. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu przyznał Gminie Lubin dofinansowanie w wysokości 64.812,50 zł na zadanie pn.. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubin – 2016 r.”.

Zadanie jest realizowane w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW p. t.: „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW. Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest”

Właściciele nieruchomości z terenu gminy Lubin, którzy na początku 2016 r. zadeklarowali swój udział w przedmiotowym zadaniu, będą mogli pozbyć się tych niebezpiecznych odpadów, a odpowiednie wnioski w tym zakresie muszą złożyć do dnia 27 maja 2016 r., o czym zostaną powiadomieni pisemnie.

Pozostałe osoby zainteresowane tymi pracami, które na początku roku nie zgłosiły swego udziału w programie dotyczącym usuwania azbestu na 2016 r. – będą mogły zakwalifikować się do przeprowadzenia tych prac wyłącznie w przypadku wycofania się osób wcześniej zadeklarowanych.

Realizacja zadania nastąpi po wyłonieniu wykonawcy prac.

(oprac. AJ)