Usuwanie wyrobów zawierających azbest w 2018 roku

Gmina Lubin otrzymała ponad 62,6 tysiąca złotych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie azbestu z gospodarstw mieszkalnych. Ogłoszono już przetarg w tej sprawie, osoby zainteresowane usuwaniem azbestu muszą złożyć odpowiedni wniosek w Urzędzie Gminy. Pierwszeństwo mają ci, którzy na początku roku złożyli urzędowe deklaracje w tej sprawie.

Uchwałą nr 138/2018 z 15.03.2018 r. zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu przyznał Gminie Lubin dofinansowanie w wysokości 62.605,00 zł na zadanie  „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubin – 2018 r.”. Zadanie jest realizowane w ramach konkursu przeprowadzonego przez WFOŚiGW na przedsięwzięcia związane z realizacją gminnych programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na rok 2018.

Prace związane z usuwaniem azbestu w ramach tego dofinansowania, zgodnie z zarządzeniem wójta Gminy Lubin nr 1504/2018 z 26 marca 2018 r., będą mogły być realizowane na nieruchomościach z terenu Gminy Lubin, na których nie jest prowadzona działalność gospodarcza, w tym działalność rolnicza. Właściciele tych nieruchomości muszą  złożyć  kompletny wniosek na wykonanie takich prac,  wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami, w nieprzekraczalnym w terminie do 01.06.2018 r.  Wniosek można otrzymać w Urzędzie Gminy w Lubinie ul. Wł. Łokietka 6a, w pokoju nr 1, a od 10 kwietnia w nowej siedzibie Urzędu Gminy przy ul. Księcia ludwika I nr 3, pok. 19.

Wnioski rozpatrywane będą według kolejności ich wpływu, którą wyznacza termin złożenia wniosku lub do wyczerpania limitu środków przeznaczonych na ten cel w budżecie Gminy Lubin w 2018 r. Pierwszeństwo w ubieganiu się o wykonanie prac mają osoby, które złożyły deklarację uczestnictwa w zadaniu związanym z usuwaniem wyrobów zawierających azbest na początku 2018 r. Pozostałe wnioski mogą zostać rozpatrzone pozytywnie po uzyskaniu zgody Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na ujęcie tych nieruchomości w wykazie prac, oczywiście tylko wtedy gdy gmina będzie miała nadal pieniądze na ten cel.

Więcej informacji można uzyskać pod numerami telefonów: 76 84-03-172 lub 76 84-03-127

(KT, SR)