Usuwanie wyrobów zawierających azbest

Wójt Gminy Lubin informuje, iż zamierza wystąpić do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z wnioskiem o pozyskanie środków na realizację zadania związanego z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubin. Po otrzymaniu dotacji z WFOŚIGW Gmina Lubin przystąpi do realizacji ww. zadania, w ramach którego pokryte zostanie nawet 100 % kosztów związanych z usunięciem wyrobów zwierających azbest występujących na terenie Gminy Lubin (40 % kosztów pokryje WFOŚiGW, a 60 % kosztów Gmina Lubin).

W związku z powyższym mieszkańcy Gminy Lubin, którzy wyrażają chęć usunięcia wyrobów azbestowych ze swoich nieruchomości w 2020 roku, na których nie jest prowadzona działalność gospodarcza zobowiązani są do złożenia DEKLARACJI uczestnictwa w zadaniu związanym z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubin.

Deklarację należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.05.2020 r. do godziny 15.30 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Gminy w Lubinie (ul. Księcia Ludwika I nr 3,59-300 Lubin) lub e-mailem na adres: tomczyszyn@archiwum.ug.lubin.pl (druk deklaracji w załączniku).

Warunkiem zakwalifikowania deklaracji do realizacji ww. zadania jest fakt ujęcia nieruchomości, dla której składana jest deklaracja w ,,Inwentaryzacji azbestu i wyrobów zawierających azbest” sporządzonej dla Gminy Lubin.

UWAGA

W ramach zadania związanego z usuwaniem azbestu nie będą finansowane koszty zakupu i wykonania nowego pokrycia dachowego. Powyższe koszty właściciel nieruchomości musi pokryć we własnym zakresie.

Więcej informacji można uzyskać w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Lubinie (ul. Księcia Ludwika I nr 3, 59-300 Lubin, pok. nr 17, tel. 76 84 03 172.)

Deklaracja azbest

DEKLARACJA AZBEST 2018 – 2019 – WZÓR