Usuwanie azbestu w Gminie Lubin zakończone

Informujemy, że w Gminie Lubin zakończyła się realizacja zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubin – 2017 r.”, dofinansowanego w ramach Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Pozyskanie środków na ten cel było wynikiem przeprowadzonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu naboru wniosków a następnie rozstrzygnięcia konkursu pn. „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW. Usuwanie wyrobów zawierających azbest”.

Zadanie obejmowało wykonanie prac polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Lubin. Prace obejmowały demontaż i całkowite usunięcie wyrobów zawierających azbest wraz z unieszkodliwieniem powstałego odpadu na przystosowanym do tego celu i uprawnionym składowisku odpadów.

Całkowity koszt realizacji zadania w 2017 r. wyniósł 59.728,10 zł.

W wyniku zrealizowanego zadania osiągnięto zakładane efekty rzeczowe i ekologiczne – usunięto wyroby zawierające azbest z 68 posesji położonych na terenie Gminy Lubin –  w ilości 140,700 Mg .

Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 59.728,10 zł,- , w tym kwota 50.768,88 zł  stanowi dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  we Wrocławiu, a pozostała część stanowi wkład własny Gminy Lubin.

(oprac. Referat KM UG w Lubinie)