Usuwamy azbest

usuwanie-azbestu-2011Wójt Gminy Lubin zamierza wystąpić do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z wnioskiem o przyznanie dofinansowania na realizację zadania dot. usuwania wyrobów zawierających azbest. Dla mieszkańców gminy, którzy chcą bezpłatnie pozbyć się takich wyrobów ze swoich nieruchomości oznacza to, że mogą już składać stosowne deklaracje. Termin przyjmowania dokumentów mija 30 stycznia br.

Osoby, które są zainteresowane usunięciem wyrobów azbestowych powinny złożyć deklarację uczestnictwa w zadaniu związanym z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubin. Deklarację taką może złożyć osoba, która posiada tytuł prawny do danej nieruchomości.

Dokumenty można składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Gminy w Lubinie (ul. W. Łokietka 6, 59-300 Lubin) najpóźniej do godziny 15.30, 30 stycznia br.

Złożenie deklaracji nie gwarantuje jednak udziału w programie. Warunkiem zakwalifikowania do realizacji ww. zadania jest fakt ujęcia nieruchomości, dla której składana jest deklaracja w ,,Inwentaryzacji azbestu i wyrobów zawierających azbest” sporządzonej dla Gminy Lubin.

Szczegółowe zasady związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z nieruchomości na terenie Gminy Lubin określone zostaną w terminie późniejszym, po ustaleniu (na podstawie złożonych deklaracji) zapotrzebowania w tym zakresie oraz możliwości finansowych Gminy.

UWAGA:

W ramach zadania związanego z usuwaniem azbestu, nie będą finansowane koszty zakupu i wykonania nowego pokrycia dachowego. Koszty te musi pokryć we własnym zakresie właściciel nieruchomości.

Więcej informacji można uzyskać w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Lubinie (ul. W. Łokietka 6a, 59-300 Lubin, pok. nr 11) bądź telefonicznie pod nr: 76/84-03-127.