Usuwamy azbest z terenu Gminy Lubin

mapaWójt Gminy Lubin informuje, iż w bieżącym miesiącu zamierza wystąpić do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z wnioskiem o pozyskanie środków na realizację zadania związanego z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubin. Po otrzymaniu dotacji z WFOŚIGW Gmina Lubin przystąpi do realizacji ww. zadania, w ramach którego pokryte zostanie nawet 100 % kosztów związanych z usunięciem wyrobów zwierających azbest występujących na terenie Gminy Lubin (85 % kosztów pokryje WFOŚiGW, a 15 % kosztów Gmina Lubin).

W związku z powyższym mieszkańcy Gminy Lubin, którzy wyrażają chęć usunięcia wyrobów azbestowych ze swoich nieruchomości, na których nie jest prowadzona działalność gospodarcza zobowiązani są do złożenia DEKLARACJI uczestnictwa w zadaniu związanym z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubin.

Deklarację należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.01.2016 r. do godziny 15.30 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Gminy w Lubinie (ul. W. Łokietka 6, 59-300 Lubin). Deklaracje złożone po terminie nie będą rozpatrywane! deklaracja azbest 2016 r.

Warunkiem zakwalifikowania deklaracji do realizacji ww. zadania jest fakt ujęcia nieruchomości, dla której składana jest deklaracja w ,,Inwentaryzacji azbestu i wyrobów zawierających azbest” sporządzonej dla Gminy Lubin.

UWAGA!

W ramach zadania związanego z usuwaniem azbestu nie będą finansowane koszty zakupu i wykonania nowego pokrycia dachowego. Powyższe koszty właściciel nieruchomości musi pokryć we własnym zakresie.

Więcej informacji można uzyskać w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Lubinie (ul. W. Łokietka 6a, 59-300 Lubin, pok. nr 11, tel. 76 84 03 127).

(AJ)