Urząd Pracy dzieli pieniądze z PFRON- u

Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie  informuje, że można składać wnioski  w sprawie rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych w roku 2018. Do rozdysponowania jest 400 tysięcy złotych.

Uchwałą Nr 97/2018 Zarządu Powiatu w  Lubinie z dnia 11 kwietnia 2018r. w sprawie szczegółowego rozdysponowania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 roku PUP w Lubinie otrzymał środki w ramach rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych w kwocie 400 000,00 zł. z przeznaczeniem na:

  • zwrot kosztów: adaptacji pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych, w szczególności poniesionych w związku z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy dla tych osób, stosownie do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności, adaptacji lub nabycia urządzeń ułatwiających osobie niepełnosprawnej wykonywanie pracy lub funkcjonowanie w zakładzie pracy, zakupu i autoryzacji oprogramowania na użytek pracowników niepełnosprawnych oraz urządzeń technologii wspomagających lub przystosowanych do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności oraz z rozpoznaniem przez służby medycyny pracy, zwrot miesięczny kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikom niepełnosprawnym w pracy oraz zwrot kosztów szkolenia tych pracowników w zakresie czynności ułatwiających komunikowanie się z otoczeniem, a także czynności ułatwiających komunikowanie się z otoczeniem, a także czynności niemożliwych lub trudnych do samodzielnego wykonywania przez pracownika niepełnosprawnego na stanowisku pracy – 5 000,00 zł
  • dofinansowanie do wysokości 50% oprocentowania kredytu bankowego zaciągniętego na kontynuowanie działalności gospodarczej – 5 000,00 zł
  • szkolenia dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu w kwocie 15 000,00 zł
  • staże dla osób poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu w kwocie 20 000,00 zł
  • prace interwencyjne – 5 000,00 zł
  • środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy jako bezrobotne lub poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu w kwocie 200 000,00 zł
  • zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej zarejestrowanej w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu w kwocie 150 000,00 zł

Wnioski można składać w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Lubinie, w pok. nr 10. Będą one rozpatrywane na bieżąco do wyczerpania środków.

(SR, lubin.praca.gov.pl)