Unijne środki na program „Rewitalizacja w Gminie Lubin”

logo_FE_Pomoc_techniczna_rgb

Zdiagnozowanie obszarów o najbardziej zdegradowanej strukturze społecznej, gospodarczej, przestrzennej i środowiskowej oraz określenie działań służących poprawie sytuacji tych obszarów – to główne cele Lokalnego Programu Rewitalizacji, na opracowanie którego Gmina Lubin otrzymała unijną dotację w wysokości prawie 65 tys. złotych.

Skuteczność procesu rewitalizacji będzie zależała od partycypacji społecznej, stąd też LPR opracowany zostanie przy udziale mieszkańców, środowisk społecznych i gospodarczych oraz dzięki szeroko prowadzonym konsultacjom społecznym. Powołane zostanie Gminne Forum Rozwoju – społeczny partner współtworzący program rewitalizacji dla Gminy Lubin jak i uczestniczący w jego wdrażaniu.

9 grudnia 2015 r. Rada Gminy Lubin podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia tego strategicznego dokumentu, który stanowić będzie również realizację stosownych zapisów opracowanej w roku ubiegłym Strategii Rozwoju Gminy Lubin na lata 2015-2030.

W najbliższym czasie zostaną wybrani wykonawcy – specjaliści w zakresie diagnozowania zarówno problemów jak i potrzeb w płaszczyznach: społeczno-socjologicznej, przyrodniczej, ekonomiczno-gospodarczej, oraz urbanistyczno-architektonicznej i technicznej. Przeprowadzone zostaną także m.in. warsztaty z interesariuszami realizowane przez zewnętrznych moderatorów, badania ankietowe, fokusowe, narady obywatelskie, spacery badawcze i inne działania ukierunkowane na pełne i kompleksowe określenie działań rewitalizacyjnych.

Opracowana zostanie również prognoza oddziaływania na środowisko dla LPR oraz dokonana zostanie strategiczna ocena oddziaływania na środowisko.

O wszystkich podejmowanych w przedmiotowym zakresie działaniach społeczność Gminy Lubin będzie systematycznie informowana i zapraszana do włączenia się w ten interdyscyplinarny proces.

Program współfinansowany jest ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020 na poziomie 85 proc. całkowitych kosztów przedsięwzięcia, które wynoszą 76 000,00 zł.

LPR opracowany zostanie zgodne z wydanymi przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju „Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020”.

(DP)