Uchwalono budżet Gminy Lubin na rok 2018

Rada Gminy Lubin przyjęła w głosowaniu budżet na przyszły rok. Radni byli zgodni co do tego, że jest to budżet o charakterze inwestycyjnym. Ponad 53% planowanych inwestycji to remonty dróg. Łączna kwota dochodów budżetu w roku 2018 ma wynieść 86.585.561 złotych, wydatki zaplanowano na poziomie 96.985.561 złotych. Różnica zostanie pokryta z przychodów z wolnych środków i emisji obligacji.

Zanim radni rozpoczęli dyskusje nad przyszłorocznymi finansami Gminy Lubin, dokonano jeszcze drobnych przesunięć w tegorocznym budżecie. Zwiększono dochody i wydatki o ponad 71 tys. zł. Radni wyrazili także zgodę na przeniesienie na przyszły rok wydatków, które nie wygasają. Ma to bezpośredni związek z finalizacją umów związanych z zamówieniami publicznymi, które nie są jeszcze całkowicie rozliczone. Dotyczą m.in. przebudowy chodnika w Krzeczynie Wielkim, drogi w Miroszowicach, boiska i obiektów sportowych oraz przepompowni ścieków.

Radni przyjęli także nową Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lubin na lata 2018 -2030. WPF została wcześniej pozytywnie zaopiniowana przez Regionalną Izbę Obrachunkową. W prognozie planuje się realizację następujących przedsięwzięć: rozwój umiejętności matematyczno-przyrodniczych i językowych w szkołach podstawowych Gminy Lubin, budowę dwóch punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, rozwój e-adminstracji w Gminie Lubin, przebudowę i adaptację zdegradowanego budynku nr 12 w Zimnej Wodzie oraz przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Lubin.

W przyszłorocznym budżecie Gminy Lubin największy nacisk położono na inwestycje, dotyczą one przede wszystkim remontów dróg i budowy oczyszczalni ścieków. W podziale na zadania, największe wydatki budżetu – ok. 25% to opieka społeczna i rodzinna. To efekt realizacji rządowego programu 500+. Prawie 23% budżetu to nakłady na szeroką rozumianą oświatę. Na transport i drogi przeznaczonych jest 19,66% , kolejne prawie 18% na gospodarkę komunalną, czyli m.in. odpady i ścieki.

Po uchwaleniu budżetu radni podjęli także decyzję w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lubińskiemu. Ta pomoc jest jest bezpośrednio związana z funkcjonowaniem bezpłatnego powiatowego transportu zbiorowego. Gmina Lubin przekaże w przyszłym roku na ten cel powiatowi 3 mln 250 tysięcy złotych.

(SR)