Trwa przyjmowanie wniosków na remont zabytków

28 lutego upływa termin składania wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Lubin. W ubiegłym roku z budżetu gminy przekazano na ten cel 400 tysięcy złotych.

Pieniądze te trafiły do 10 parafii na remonty zarówno kościołów, jak i ich zabytkowego  wyposażenia.  Dofinansowanie jest przyznawane co roku i zdarza się, że konkretne prace są dzielone na etapy i finansowane w dłuższym okresie.

– Cenimy swoje dziedzictwo kulturowe i uważam, że mamy obowiązek wspierać  przywracanie świetności naszych zabytków. Niech służą kolejne setki lat następnym pokoleniom. W naszej gminie zabytki to przede wszystkim kościoły, o których utrzymanie dbali nasi przodkowie i które są świadectwem nie tylko wiary, ale także integracji lokalnych społeczności – mówi Tadeusz Kielan wójt Gminy Lubin.

Przypomnijmy, że z budżetu Gminy Lubin mogą być udzielane dotacje celowe, jeżeli zabytek na stałe znajduje się na terenie Gminy Lubin, jest ogólnodostępny dla mieszkańców i turystów oraz posiada istotne znaczenie historyczne, artystyczne, naukowe lub kulturowe. Dotacje mogą być udzielone osobom posiadającym tytuł prawny do zabytku. Wnioskodawca może równocześnie wystąpić z kilkoma wnioskami o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy więcej niż jednym zabytku.

Wnioski o udzielenie dotacji można pobrać drogą elektroniczną lub osobiście w Urzędzie Gminy w Referacie Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu, pokój nr 120 I piętro. Zainteresowani uzyskają tam także dodatkowe informacje. Kontaktować się można także telefonicznie, pod nr: 76 84 03-179.

Komplet dokumentów należy złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Gminy w Lubinie, przy ul. Księcia Ludwika I 3, najpóźniej w piątek, 28 lutego br.

Zasady i trybu udzielania dotacji reguluje Uchwała Nr XLIII/188/2006 Rady Gminy Lubin z dnia 28 czerwca 2006 r., zmieniona uchwałą Nr XXXIII/176/2009 z dnia 30 kwietnia 2009 r., (t.j. obwieszczenie Nr XLI/290/2013 Rady Gminy Lubin z dnia 17 maja 2016 r.) zmieniona uchwałą XXXII/213/2016 z dnia 17 maja 2016 r.

W załączeniu wniosek i konieczne do wypełnienia wraz z nim oświadczenie związane z RODO.

(SR)

Wniosek

RODO do wniosku