Trwa nabór wniosków o dotacje na zabytki

Właściciele zabytkowych budowli mogą liczyć na wsparcie w utrzymaniu, bądź przywróceniu świetności reliktom. 28 lutego upływa termin składania wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Lubin.

Z budżetu Gminy Lubin mogą być udzielane dotacje celowe, jeżeli zabytek ten na stałe znajduje się na terenie Gminy Lubin, jest ogólnodostępny dla mieszkańców i turystów oraz posiada istotne znaczenie historyczne, artystyczne, naukowe lub kulturowe.

Dotacje mogą być udzielone osobom posiadającym tytuł prawny do zabytku. Wnioskodawca może równocześnie wystąpić z kilkoma wnioskami o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy więcej niż jednym zabytku.

Wnioski o udzielenie dotacji można pobrać drogą elektroniczną, lub osobiście w Urzędzie Gminy w Referacie Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu, pokój nr 8 w budynku 6A. Zainteresowani uzyskają tam także dodatkowe informacje. Kontaktować się można także telefonicznie, pod nr: 76/84 03-125.

Komplet dokumentów należy złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Gminy w Lubinie, przy ul. Łokietka 6, najpóźniej we wtorek, 28 lutego br.

Zasady i trybu udzielania dotacji reguluje Uchwała Nr XXXII/2013/2016 Rady Gminy Lubin z dnia 17 maja 2016 r.

W załączeniu wniosek oraz uchwała: