Wsparcie dla osób niepełnosprawnych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie informuje, iż trwa nabór wniosków w ramach programu Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” (Moduł III).

Wsparcie skierowane jest do określonej grupy osób niepełnosprawnych, wskazanej przez PFRON, które są:

  • uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej,
  • uczestnikami środowiskowych domów samopomocy, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej,
  • podopiecznymi dziennych domów pomocy społecznej, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej,
  • podopiecznymi palcówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze środków PFRON na podstawie art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
  • uczestnikami programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą PFRON i w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne,
  • pełnoletnimi (od 18 do 25 roku życia) uczestnikami zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim,
  • pełnoletnimi (od 18 do 24 roku życia) wychowankami specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, funkcjonujących na podstawie ustawy Prawo oświatowe.

Pomoc finansowa w ramach Modułu III udzielana jest ww. osobom niepełnosprawnym, które na skutek wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego oraz stanu epidemii utraciły, w okresie od 9 marca 2020 roku do 4 września 2020 roku, możliwość korzystania (przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych) z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej.

Maksymalna wysokość pomocy finansowej udzielonej osobie niepełnosprawnej ze środków PFRON wynosi 500 zł miesięcznie na jedną osobę niepełnosprawną.

Uwaga: Okres na jaki może zostać przyznane świadczenie nie może być dłuższy niż 3 miesiące; w każdym z miesięcy, wykazanych we wniosku o dofinansowanie w ramach Modułu III, musi wystąpić brak możliwości korzystania z opieki w placówce rehabilitacyjnej przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych.

Osoby będące adresatami programu zachęcamy do składania wniosków do PCPR w Lubinie do dnia 4 września 2020 roku poprzez System Obsługi Wsparcia finansowany ze środków PFRON (System SOW).

W przypadku braku możliwości skorzystania z ww. Systemu dopuszczalny jest inny sposób złożenia wniosku np. osobiście, drogą pocztową lub elektronicznie do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie.

W przypadku pytań Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie udziela informacji w każdym dniu tygodnia tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 tel. 76-847-96-86.

Fundusz ułatwił osobom niepełnosprawnym ubieganie się o pomoc w ramach Programu. Wniosek o dofinansowanie składa się przez Internet w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) https://sow.pfron.org.pl

Zachęcamy do korzystania z możliwości składania wniosków bez wychodzenia z domu w systemie SOW, a także do kontaktu z bezpłatną infolinią pod numerem 800 889 777.