Tony azbestu do usunięcia na terenie Gminy Lubin

azbest_usuwanieZakończone zostały prace związane z aktualizacją inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Lubin, które trwały od lipca tego roku.

Uzyskane podczas prac terenowych informacje dotyczące występowania wyrobów azbestowych zostały wprowadzone do Bazy Azbestowej, która do gromadzenia i przetwarzania informacji uzyskanych z inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest. Baza ta jest prowadzona przez Ministerstwo Gospodarki i stanowi jedno z narzędzi monitorowania realizacji zadań wynikających z Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032

Na podstawie inwentaryzacji stwierdzono, że na terenie Gminy Lubin wyroby azbestowe znajdują się na 1291 obiektach . Są to głównie płyty azbestowo-cementowe, o łącznej powierzchni 136 815,93 m2 oraz rury azbestowo-cementowe o długości 115,2 mb.

Stosując współczynnik przyjęty przez Bazę Azbestową, mówiący iż 1 m2 płyty azbestowo-cementowej odpowiada 11 kg, a 1 m rury azbestowo-cementowej odpowiada 40 kg, wyliczono iż na terenie Gminy Lubin znajduje się 1 509 583,20 kg wyrobów zawierających azbest.

Najwięcej obiektów, w konstrukcji których znajdują się materiały zawierające azbest znajduje się w Niemstowie (152 obiekty), następnie w Oborze (83 obiekty), Chróstniku (77 obiektów), Księginicach i Liśćcu (po 68 obiektów).

Natomiast największą masę wyrobów zawierających azbest stwierdzono w Niemstowie (158 221,80 kg), następnie w Chróstniku (110 859,10 kg), w Księginicach (102 243,80 kg) oraz w Raszówce (98 349,30 kg).

Zgodnie z obowiązującym prawem krajowym i Programem Oczyszczania Kraju z azbestu na lata 2009-2032 do końca 2032 roku musi zakończyć się proces usuwania i utylizacji wyrobów zawierających azbest. Czas 20 lat na przeprowadzenie tego zadania wydaje się odległy, jednak ze względu na skalę zjawiska należy niezwłocznie przystąpić do realizacji celów Programu, których skutkiem będzie wyeliminowanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy.

Całkowity koszt tego zadania wyniósł 12 900,00 zł, w tym dofinansowane ze środków Ministerstwa Gospodarki to 9.000,00 zł.

Gmina Lubin mając wykonaną inwentaryzację wyrobów zawierających azbest przystąpiła również do aktualizacji przyjętego uchwałą Rady Gminy Lubin w 2012 r. „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest”.

Opracowany w 2015 r. projekt „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lubin” został skierowany do zaopiniowania do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz do Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu.

Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Lubinie zostało opublikowane również Obwieszczenie Wójta Gminy Lubin informujące o przystąpieniu do opracowania wymienionego wyżej dokumentu, w tym jego projekt (również w poniższych załącznikach). Każdy mieszkaniec może zapoznać się ww. dokumentem a także wnieść uwagi i wnioski w terminie od 28.10.2015 r. do 18.11.2015 r. Szczegółowy sposób zgłaszania uwag został opisany w Obwieszczeniu.

Po uzyskaniu niezbędnych opinii Program zostanie przedłożony Radzie Gminy Lubin.

Obwieszczenie o przystąpieniu do PUA 2015

Program usuwania azbestu – projekt 19.10.2015

Agnieszka Jarosz
Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Urząd Gminy w Lubinie
tel.76/84 03 127