Tabliczka z numerem domu – obowiązkiem właściciela

W obecnej sytuacji, właściwe oznaczenie domu nabiera dodatkowej wagi. Coraz częściej korzystamy z pośrednictwa kurierów i firm transportowych, którzy nierzadko mają kłopot ze znalezieniem właściwej posesji. Niejednokrotnie borykali się z tym problemem sołtysi Gminy Lubin, którzy dostarczali mieszkańcom środki ochrony osobistej. Zwracamy się z prośbą do mieszkańców o zamieszczenie stosownych tabliczek, także w trosce o własne bezpieczeństwo. Podobny problem ze znalezieniem domu może mieć straż pożarna czy pogotowie!

Zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru. Na tabliczce, oprócz numeru porządkowego zamieszcza się również nazwę ulicy lub placu, a w miejscowościach bez ulic lub placów – nazwę miejscowości.  W przypadku gdy budynek położony jest wgłębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się również na ogrodzeniu.

Zgodnie z art. 64 Kodeksu wykroczeń:

  •  Kto, będąc właścicielem, administratorem, dozorcą lub użytkownikiem nieruchomości, nie dopełnia obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu albo utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości, nazwą ulicy lub placu albo miejscowości, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.
  • Tej samej karze podlega, kto nie dopełnia obowiązku oświetlenia tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości.

(oprac. MG)