Stypendia na rok szkolny 2015/2016 w Gminie Lubin

stypendiaW ROKU SZKOLNYM 2015/2016 WNIOSKI O STYPENDIUM SZKOLNE PROSZĘ SKŁADAĆ w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubinie, ul. Łokietka 6a pokój nr 4 w nieprzekraczalnym terminie do 15 września 2015 r. 

Pomoc materialna dla uczniów jest udzielana wyłącznie na cele bezpośrednio związane z procesem edukacyjnym ucznia. Koszty, które nie mają związku z uczęszczaniem ucznia do szkoły na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne lub kształceniem w formach pozaszkolnych nie będą finansowane z przyznanego stypendium.

Przykładowe wydatki kwalifikowane do stypendium szkolnego

 1. podręczniki szkolne, słowniki, encyklopedie, atlasy, tablice matematyczne, lektury szkolne,
 2. artykuły szkolne (piśmiennicze, papiernicze, biurowe np. zeszyty, piórniki, bloki rysunkowe, flamastry, kredki, pędzle, farby, kleje, temperówki, kalkulator, ołówki, długopisy, pióra, plastelina, modelina i inne przybory związane z zajęciami szkolnymi), tornister lub plecak szkolny,
 3. strój gimnastyczny na zajęcia wychowania fizycznego i dodatkowe zajęcia sportowe szkolne i pozaszkolne,
 4. dres sportowy (bluza sportowa, spodnie sportowe), spodenki gimnastyczne, koszulka gimnastyczna, obuwie sportowe: adidasy, obuwie lekkie typu: tenisówki, halówki, trampki – do 3 par na semestr, wymagany strój szkolny lub galowy,
 5. sprzęt komputerowy: komputer, monitor, drukarka, edukacyjne programy komputerowe,
 6. czesne na naukę w szkole, płatne zajęcia lekcyjne oraz pozalekcyjne o charakterze edukacyjnym: nauka języków obcych, zajęcia informatyczne, nauka tańca, nauka gry na instrumentach muzycznych, zajęcia plastyczne,
 7. uczniowie szkół ponadgimnazjalnych – dojazd do szkoły poza miejscem zamieszkania, zakwaterowanie w internacie lub bursie,
 8. wydatki związane ze zbiorowymi wyjazdami na wycieczkę szkolną i inne imprezy wyjazdowe związane z realizacją programu nauczania, tj. „zielona szkoła”, oraz wyjścia do teatru, kina.

Faktury bądź rachunki muszą być wystawione imiennie na Wnioskodawcę, tzn. na rodzica/ów lub pełnoletniego ucznia.

Wymagane jest aby przy zakupach takich jak: plecak, obuwie, odzież – miały one adnotację „szkolne” lub „sportowe”.

WSZYSTKICH UBIEGAJĄCYCH SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE PROSI SIĘ
O SKŁADANIE KOMPLETNYCH WNIOSKÓW STYPENDIALNYCH

Wnioskodawcy zobowiązani są przedstawić informacje o wszystkich dochodach uzyskanych w miesiącu poprzedzającym termin złożenia wniosku.

Dochód netto na członka rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku nie może być wyższy niż kwota 456 zł.

Za dochód rodziny uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, pomniejszoną o:

 1. wysokość potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych,
  2. składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz społeczne określone w odrębnych przepisach,
  3. kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Stypendium nie przysługuje:

 • uczniom klas zerowych,
 • uczniom, którzy nie mieszkają na terenie gminy Lubin

Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi:

 1. który otrzymuje inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza 1.820 zł (rocznie).
 2. który został umieszczony w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej (Art. 7 ust. 2 ustawy z dn. 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych z późniejszymi zmianami)