Sprawozdanie z przebiegu konsultacji

herb Gmina Lubin-malyInformacja z przebiegu konsultacji Rocznego programu współpracy Gminy Lubin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2016r. poz. 239 z późn. zm.) oraz uchwały nr LI/256/2010 Rady Gminy Lubin z dnia 13 lipca 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, konsultacjom poddano projekt Rocznego programu współpracy Gminy Lubin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.

Konsultacje przeprowadzane były od 24 października 2016r. do dnia 07 listopada 2016r.

Ogłoszenie o konsultacjach oraz treść projektu zamieszona została na stronie www.bip.ug-lubin.dolnyslask.pl, www.archiwum.ug.lubin.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.

Przyjętą formą przeprowadzenia konsultacji było zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 3 zamieszczenie elektronicznego formularza na stronie internetowej. Do dnia 07.11.2016r. nie zgłoszono uwag do przedmiotowego projektu. Mając powyższe na uwadze, projekt Rocznego programu współpracy Gminy Lubin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017 w niezmienionej formie zostaje przedłożony do Rady Gminy Lubin.