Spotkania partycypacyjne w Gminie Lubin

www.dreamsart.pl

W ramach realizacji projektu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Lubin” w dniach 5-10 sierpnia przeprowadzone zostały warsztaty z mieszkańcami dziewięciu miejscowości Gminy Lubin wytypowanych do rewitalizacji jako najbardziej zdegradowanych obszarów gminy. Są to miejscowości Bukowna, Krzeczyn Mały, Księginice, Lisiec, Niemstów, Obora Raszówka, Wiercień i Zimna Woda. Wyboru sołectw dokonano w wyniku przeprowadzonego przez specjalistów zewnętrznych procesu diagnostycznego w obszarach: społeczno – socjologicznym, ekonomiczno – gospodarczym, architektoniczno – urbanistycznym oraz przyrodniczym. Pełny tekst opracowanych diagnoz dostępny jest na stronie www.archiwum.ug.lubin.pl.

20160805_162927Przedmiotowe warsztaty, przygotowane i prowadzone przez zewnętrznego moderatora, ukierunkowane były na określenie działań rewitalizacyjnych we wskazanych obszarach zdegradowanych. Aktywny udział mieszkańców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, radnych Gminy Lubin, pracowników Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych gminy zaowocował indywidualną dla każdego sołectwa matrycą pomysłów i projektów. Będą one w dalszym etapie prac poddane analizie, hierarchizacji i uszczegółowieniu wraz z określeniem ram czasowych i finansowych związanych z ich wieloletnią realizacją. Projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji będzie poddany szerokim konsultacjom społecznym zaplanowanym na drugą połowę września br.

Operacja pn. „Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Lubin” współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2010.

(DP)