Składowanie odpadów – przypomnienie dla właścicieli gruntów

Wojewoda dolnośląski rozesłał do wszystkich wójtów, burmistrzów, starostów i prezydentów z naszego województwa pisma w sprawie rozpowszechnienie informacji kierowanych do właścicieli gruntów i innych nieruchomości w związku z potrzebą minimalizowania występowania przypadków składowania odpadów, w tym odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi i zwierząt oraz środowiska, bez wymagającego zezwolenia.

W piśmie od wojewody czytamy: „W związku z przypadkami gromadzenia odpadów, w tym odpadów stwarzających zagrożenie, bez wymaganego zezwolenia, przez podmioty dzierżawiące grunty i obiekty, uczulam właścicieli gruntów i innych nieruchomości, aby na bieżąco kontrolowali sposób eksploatacji przedmiotu dzierżawy przez dzierżawiącego. Stosownie do treści art.26 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, posiadacz odpadów ponosi odpowiedzialność za składowanie odpadów bez wymaganego zezwolenia i jest on obowiązany do niezwłocznego ich usunięcia. W w/w ustawie wprowadzone jest domniemanie prawne odpowiedzialności za odpady władającego powierzchnią ziemi. Przez władającego powierzchnią ziemi należy rozumieć właściciela nieruchomości, a jeżeli w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej na podstawie Prawa geodezyjnego i kartograficznego ujawniono inny podmiot władający gruntem – podmiot ujawniony jako władający.  W związki z powyższym władający powierzchnią ziemi muszą mieć świadomość odpowiedzialności za działania osób trzecich oraz wynikających z tego tytułu konsekwencji prawnych”.

(RED)

List Wojewoda Dolnośląski