Ścieżka przyrodniczo-historyczna w Niemstowie

Po ubiegłorocznym uporządkowaniu drzewostanu w parku w Niemstowie, przyszedł czas na kolejny etap jego rewitalizacji. Ogłoszono właśnie przetarg na wykonanie ścieżki przyrodniczo-historycznej, budowę wiaty plenerowej oraz mostka.

Rewitalizacja zabytkowego parku w Niemstowie jest dwuetapowa. W październiku i listopadzie ubiegłego roku zajęto się gospodarką drzewostanem. Wykonane zostały prace mające na celu ochronę i poprawę warunków fitosanitarnych dla starodrzewu. Usunięto samosiewy, drzewa grożące powaleniem, wycięto suche konary, przycięto krzewy w celu ich odmłodzenia, usunięto śmieci i gruz,
W ramach drugiego etapu rewitalizacji parku powstanie ścieżka edukacyjna, która prowadzić będzie do miejsc historycznych, a także okazałych drzew, cennych z przyrodniczego punktu widzenia. Ścieżka będzie miała ponad 2 km i znajdą się na niej tzw. „przystanki” tematyczne, które będą przybliżały bogactwo przyrodnicze i historyczne parku.
Przez park i planowaną ścieżkę przebiega ciek Niemstowski Potok, dlatego przewiduje się budowę kładki, która umożliwi jego pokonanie. Kładkę zaprojektowano w konstrukcji stalowo-drewnianej, opartej na stalowym ruszcie i drewnianym pomoście. W związku z budową kładki zostanie również wykonane umocnienie koryta.
Przewidywana jest także budowa plenerowej wiaty. Zakres prac obejmuje rozbiórkę istniejącej wiaty o konstrukcji stalowej oraz wybudowanie nowej drewnianej. Obiekt ten będzie pełnił funkcję rekreacyjną, jako miejsce spotkań integracyjnych społeczności lokalnej, a także edukacyjną – jako miejsce zajęć terenowych dla uczniów i innych grup zorganizowanych. Wiata wyposażona zostanie w tablicę suchościeralną, umożliwiającą prowadzenie interesujących lekcji w otoczeniu przyrody. Wiata przeznaczona będzie dla 32 osób.
Przedsięwzięcie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.